Dorpscooperatie_AmericaBeleidsnotitie

Visie en Missie
In een relatief kleine gemeenschap als America is het belangrijk dat mensen met elkaar en voor elkaar zorgen voor een prettige leefomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Van belang is dat deze mogelijkheden voor alle Americanen openstaan en dat er aanbod is voor alle leeftijden. Veelal zijn bij de opzet van gezamenlijke activiteiten vrijwilligers betrokken.
De missie van de Dorpscoöperatie is om activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden te faciliteren.
De coöperatie is de rechtspersoon, waar vrijwillige initiatieven in kunnen worden ondergebracht.

Historie
De Dorpsraad van America heeft in 2013 een enquête in America gehouden in de vorm van een zogenaamd Dorpsdagboek. Een en ander is uitgewerkt in het document “De kracht van America”. Hierna zijn hebben verschillende werkgroepen de centrale thema’s uit dit document opgepakt. Een van de werkgroepen is “Samen Zorgen”. Deze werkgroep heeft rondgekeken bij enkele reeds bestaande zorg- en/of dorpscoöperaties en zich laten informeren door deskundigen op het gebied van welzijnsinitiatieven en organisatievormen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de oprichting van de Dorpscoöperatie America op 31-03-2015.

Activiteiten van de coöperatie
Namens de verschillende vrijwilligersinitiatieven is de coöperatie de rechtspersoon.
De rechtspersoon voert financiële administratie, is formele aanvrager / ontvanger van subsidies, en is aanspreekpunt voor gemeente, provincie, bank, belastingdienst.

Financiële structuur en doelstelling
De coöperatie voert de financiële administratie van de verschillende activiteiten. Binnen de boekhouding blijven de inkomsten en uitgave per activiteit gesplitst. De algemene kosten van de coöperatie, zoals bijvoorbeeld de kosten van de bankrekening, en de inschrijving KvK verdelen we over de verschillende activiteiten naar rato van de begrotingswaarde van de betreffende activiteit.

Inkomsten van de coöperatie bestaan uit contributies, schenkingen, subsidies, bijdragen van fondsen, betalingen bij deelname aan activiteiten en overige inkomsten. Boekjaren lopen van 01-01 t/m 31-12. Jaarlijks legt de coöperatie financiële verantwoording af in het jaarverslag.
De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

Coöperatie en vrijwilligers
Vrijwilligers zijn cruciaal in de visie van de coöperatie. De coöperatie probeert daarom de vrijwilligers te “ontzorgen”, door de nevenactiviteiten, zoals financiële administratie en de eindverantwoordelijkheid hierover, van de vrijwilligers over te nemen. We verwachten dat het overnemen van de eindverantwoordelijkheid positief is voor de waarborging van continuïteit.

Coöperatie en deelnemers
De relatie tussen de coöperatie en de deelnemers aan activiteiten is minder direct.
Naar verwachting zal het “ontzorgen” van vrijwilligers een positief effect op de activiteiten hebben.

Coöperatie en overige organisaties in America
De coöperatie heeft een werkveld waarop ook andere organisaties actief zijn. Voor een deel komen de doelstellingen van de coöperatie, van de dorpsraad en van het Gezondheidscentrum America overeen. Het aandachtveld van de coöperatie is “vrijwilligers, zorg en welzijn.” Dorpsraad behartigt zoveel mogelijk de belangen van “America algemeen”. Het GCA staat ook voor zorg en welzijn, maar dan beroepsmatig. De grenzen tussen de werkvelden zijn niet scherp en niet eenduidig te trekken. We hechten daarom aan een goede en open samenwerking met de Dorpsraad en het GCA.

In America zijn er ook andere organisaties die v.w.b. doelgroep overeenkomen. Dit zijn organisaties die op grotere schaal, bijvoorbeeld landelijk, opereren en die op lokaal niveau activiteiten opzetten. Als voorbeeld kunnen we noemen KBO, Zonnebloem e.a. Hiermee willen we niet concurreren, wel samenwerken, op uitnodiging.

Lidmaatschap en contributie
De coöperatie wil zoveel mogelijk leden hebben. Ze wil er namelijk zijn voor alle Americanen, van alle leeftijden. We willen daarom de contributie zo laag mogelijk houden. In eerste instantie moeten we zorgen dat de bestaande activiteiten niet structureel duurder worden; de huidige deelnemers mogen geen nadeel ondervinden bij de overgang naar de coöperatie.
We willen binnen het eerste jaar van ons bestaan een contributieconcept uitwerken, waarbij we 1) zoveel mogelijk leden kunnen krijgen, deelnemers vrijwilligers en sympathisanten en 2) zoveel mogelijk voordeel uit het lidmaatschap kunnen halen voor alle leden.

Aflegging verantwoording
De coöperatie legt op de volgende manieren verantwoording af:
Publicatie van beleid en jaarverslag op een openbare internetsite.
Het houden van een jaarvergadering, voor alle leden, waarbij de leden de mogelijkheid hebben om punten op de agenda te krijgen, betreffende beleid, begroting, contributies en activiteiten.

Toekomst
Voor de coöperatie voorzien we een scenario van gecontroleerde groei. Reeds bestaande activiteiten in de samenleving kunnen worden ondergebracht bij de coöperatie en/of nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld binnen de coöperatie, voor zover ze passen binnen de doelstelling, zoals verwoord in dit beleidsstuk en in de statuten.